خداحافظ ای مصحف غرق خون (سیزدهم)

سلام بر محاسن به خون آغشته

سلام بر چهره ی خاک آلود*

 

روز تو

روز چیرگی 

بر تیرگی ها

پ.ن: روزی که مظلوم بر ظالم پیروز می شود سخت تر از روز چیرگی ظالم بر مظلوم  است (رسول خاتم)

 *زیارت ناحیه + 
/ 0 نظر / 21 بازدید