در هوایت...

بی تو

هوا

می کشد مرا

/ 5 نظر / 16 بازدید
رایحه

مختصر و مفید!

رایحه

ایهامی که در"هوا" وجود داشت؛خیلی دلنشین بود..در هر صورت معنای زیبا و پخته‌ای داشت.چه هوایی که به کار تنفس نمی‌آید و چه هوای نفسی که به کشتن ما خنجر تیز کرده..هر کدام؛ بی آن"تو" ما را خواهند کشت.. قلمتان پاینده

برخورداری از روح خدا (مسح شدگی) و زنده پرستی و باطن گرایی، از شاخص ترین وجوه تعلیمی ایلیاست

رایحه

مفهوم سوم هم خیلی قابل تامل بود..