دست مسیحا

در گردش ایام همه پیر شدیم 

بازیچه ی اشتباه و تقصیر شدیم

دستی بکش ای مسیح بر چهره ی ما 

شاید به عنایت تو تطهیر شدیم


/ 2 نظر / 17 بازدید
عسل

من شک دارم به تطهیر شدن یکباره!!![تعجب] این هم زنگار بر دلم و یک عنایت و تمام؟؟؟[سوال]