با یادت...

وقتی

باران

جای خالی چیزی را پر نمی کند

جز دلتنگی  

/ 2 نظر / 23 بازدید
سمانه

وقتی باران جای خالی چیزی را پر نمی کند جز دلتنگی، به چه چیز باید دل ، خوش کرد؟! با چه امیدی؟!