فاصله

هم راه بودیم ...

فاصله از نقطه ای شروع شد که

من به یقین هایم شک کردم

تو به شک هایت یقین! 

/ 1 نظر / 32 بازدید
آفتاب

من به یقینهایم شک کردم سلام پس از مدتها در این روز خاص به روز شده ام تا ....! تشریف می آورید؟