دو دست دعا/ فرا برده ام/ به سوی آسمان ها...

کاسه ی صبر قنوتم محو دریای تو بود

دین من، ذکرم، سجودم شرح معنای تو بود

کاش این دار و ندارم، سهمم از بود و نبود

خاطرم، قلبم وجودم، جمله مأوای تو بود

/ 1 نظر / 20 بازدید