یاس شما

این کوچه ها به کجا می برد مرا 

تا آسمان به خدا می برد مرا

گم کرده ام نشانی و عطری که در هواست

کم کم به سوی یاس شما می برد مرا

/ 1 نظر / 15 بازدید
عسل

اگر نشانی راهم بوی یاس میشد و تضمین میکرد پیدا شدنم را [گل] من هم حاضر بودم گم شوم[ناراحت]